Olika typer av besiktningar vi kan hjälpa dig med

För priser se under knappen priser Besiktning

Förbesiktning

Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger. Ersättning till besiktningsman: av påkallande part.

Slutbesiktning

Vid varje entreprenad skall slutbesiktning göras, om någon av parterna begär det. Slutbesiktning görs efter det att arbetet har avslutats.Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren/konsumenten om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Konsumenten skall därefter utan dröjsmål meddela entreprenören att han/hon begär besiktning och, om så är fallet, utse en besiktningsman att utföra besiktningen. Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får entreprenören göra det. Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt.
Besiktningsmannen kallar därefter parterna till slutbesiktning. Ersättning till besiktningsman: Av beställaren.

Efterbesiktning

Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel noterade vid slutbesiktning är avhjälpta. Ersättning till besiktningsman: Av entreprenören om fel i större omfattning kvarstår, i annat fall av beställaren.

Särskildbesiktning

Part får efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen, som framträtt efter slutbesiktning eller som påtalats av beställaren i enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen. Ersättning till besiktningsman: Av påkallande part.

Garantibesiktning

Denna besiktning skall ske inom två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller om slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det arbetena avslutats. Ersättning till besiktningsman: Av påkallande part.

Överlåtelsebesiktning

Den som köper t ex en villa är enligt Jordabalken skyldig att undersöka fastighetens skick. En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av sådant som är av teknisk betydelse för byggnaden. Överlåtelsebesiktningen minskar också risken för framtida tvist mellan köpare och säljare